Učitelé a rodiče

Spolek Matika.in dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení").

Spolek Matika.in je provozovatelem webových stránek na adresách Matika.in, Gramar.in, Zlatka.in, TrainBra.in, Geograf.in, Historie.in, Prirodak.in, Fyzika.in i Pexeso.in (dále jen "Weby"), prostřednictvím kterých poskytuje své služby (dále jen "Služby"). Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané spolkem Matika.in na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Webů spolku Matika.in. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany spolku Matika.in.

Spolek Matika.in může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Webech a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

Správce a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je spolek Matika.in.

Veškerou komunikaci týkající se ochrany osobních údajů či upozornění na porušení práv zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy spolku Matika.in na adresu: info@matika.in nebo na poštovní adresu: U Uranie 23, Praha 7, 170 00.

Spolek Matika.in nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení.

Osobní údaje, které spolek Matika.in zpracovává

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pro založení Vašeho účtu k využívání Služeb poskytovaných spolkem Matika.in na Webech (dále jen "registrace"), vyžaduje spolek Matika.in poskytnutí následujících osobních údajů: jméno a příjmení (identifikační údaje), e-mailovou adresu a telefonní číslo (kontaktní údaje).

V případě používání Webů, a to i bez registrace, zaznamená spolek Matika.in Vaši IP adresu. Tato informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

Při poskytování Služeb pomáhají spolku Matika.in tzv. cookies. Jejich podrobnější vymezení, druhy a účely jejich užívání spolkem Matika.in naleznete v Zásadách níže.

Účely zpracování osobních údajů

Spolek Matika.in zpracovává Vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 • správa uživatelských účtů (tj. zejména vyhovění Vaší žádosti o Službu, založení Vašeho účtu, správa Vašeho účtu a zajištění Vašeho přístupu ke Službě a k jejím aktualizacím);
 • kontaktování za účelem řešení problémů souvisejících s využíváním Služby nebo Portálu;
 • zaslání informace o Službě (tj. potvrzení, oznámení, aktualizace a podpůrná a administrativní sdělení);
 • zasílání obchodních sdělení, nabídek o výrobcích a službách a akcích pořádaných spolkem Matika.in a činění dalších marketingových aktivit;
 • plnění zákonných povinností spolkem Matika.in;
 • zlepšování kvality poskytované Služby a Webů.

Udělení souhlasu

Jedním ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů je udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 6, odst. 1., písm. a) Nařízení. O udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vás spolek Matika.in žádá při registraci a při přihlášení na Weby.

Souhlas udělený spolku Matika.in se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím zrušení registrace na Webech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou spolkem Matika.in zpracovávány po dobu registrace.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů spolek Matika.in osobní údaje vymaže.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů dle GDPR, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená práva, která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, máte právo k nim získat přístup);
 • právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že spolek Matika.in zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
 • právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);
 • právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (spolek Matika.in je povinen prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami);
 • právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

Bezpečnostní opatření a sdělení osobních údajů

Účet každého uživatele Služby je chráněn heslem, které si sám zvolí. Doporučujeme heslo uchovávat v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám. Spolek Matika.in nezasílá uživatelům Služby e-mailové zprávy, které obsahují požadavek na zadání hesla do e-mailu. V případě zapomenutého hesla obdrží uživatel na svou žádost a na e-mailovou adresu uvedenou v registraci e-mail obsahující dočasné heslo k přístupu na svůj účet, kde si zvolí nové heslo.

Spolek Matika.in neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či e-mailu, mohou být zneužity třetími osobami. Při uvádění Vašich údajů prostřednictvím internetu buďte proto obezřetní.

Cookies

Aby Vám spolek Matika.in mohl poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používá tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Portálu. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Spolek Matika.in užívá cookies, aby Vám usnadnila navigaci po Webech. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies.

Na Webech spolku Matika.in používáme cookies:

 • Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy. Tyto cookies dále pomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Pokud však odstraníte cookies, nemusíte mít možnost plně využívat všech aspektů Webů nebo Služby.

Datum účinnosti: 25. 5. 2018