Co je co? aneb Slovníček III

acount managerzaměstnanec většinou finanční instituce, který je zodpovědný za jednání s konkrétním klientem.
analýza trhuprůzkum trhu, konkurence se většinou provádí v počátcích podnikání, aby se zjistil prostor a možnosti pro úspěšnost produktu/služby. K analýze existuje velké množství metodik a lze oslovit i profesionální společnosti.
asistenttek, kdo zpracovává podklady pro svého nadřízeného. Od asistenta se očekává, že se bude dále vzdělávat a získávat rozhled. Je to nejnižší pozice v hierarchii.
České účetní standardDokument, jež definuje jakým způsobem vést účetnictví a jaké položky je povinnost zaznamenávat, vydává Ministerstvo financí,
čistá mzdaskutečná mzda po odečtení všech odvodů, kterou zaměstnanec obdrží
ČSSZČeská správa sociálního zabezpečení, vyplácí důchody a nemocenské dávky
daň z příjmuje daň, kterou odvádí každá FO nebo PO, její výše je určená výši příjmu nebo zisku
daň z příjmupoplatkem všech výdělečně činných osob do státního rozpočtu. Základem daně jsou příjmy poplatníka a její výše je 15% u FO a 19% u PO.
daňová evidencezjednodušené účetnictví. Daňová evidence slouží jako podklad pro výpočet daní.
daňové přiznáníobčan, FO nebo PO podává formulář v němž přiznává své příjmy, podléhající dani. Na základě daňového přiznání dochází k vyčíslení daně a případného porovnání se zaplacenými zálohami daně. Částka je následně buď doplacena finančímu uřádu a nebo vrácena finančním úřadem plátci. Daňové přiznání se vztahuje k účetnímu období, většinou kalendářnímu roku. Je nutné je odevzdat v předem stanoveném termínu.
daňový poradceosoba, která poskytuje FO nebo PO daňové poradenství za předem smluvenou odměnu. Nejznámější podoba je podání daňového přiznání.
datová schránkaelektronické úložiště, prostřednictvím něhož lze posílat různé dokumenty, žádosti atd. elektronickou formou bez potřeby dalšího ověřování identifikace. Pro komunikaci nejen s úřady je výhodné si ji zřídit.
dovolenádovolená nepřítomnost zaměstnance v práci, její délka je upravována zákoníkem práce. nejznámější druhy jsou dovolená na zotavenou, mateřská a rodičovská dovolená.
DPČDohoda o pracovní činnosti. Zvláštní druh pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Měla by se využívat například pro zaměstnávání příležitostných brigádníků.
DPPDohoda o provedení práce. Vhodnější pro činnost jednorázového charakteru.
evidence uchazečů o zaměstnánípřehled FO, kteří hledají zaměstnání. SPravuje Úřad práce ve svém územním celku.
fakturaceje druh účtu za odvedenou práci nebo prodané zboží.
FOfyzická osoba, každý člověk, který má svá práva a povinnosti, fyzická osoba se stává právně způsobilou dovršením 18ti let věku, poté může uzavírat smlouvy, půjčovat si peníze od banky atd.
FOPfyzická osoba podnikatel je označení pro podnikající osobu. Je zapsána v obchodním rejstříku.
hlavní předmět podnikáníspecifikování hlavní činnosti, v níž podniká. např. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, kosmetické služby atd. Tato činnost je pro FOP hlavním zdrojem příjmu, není již nikde zaměstnán.
HPPhlavní pracovní poměr
hrubá mzdamzda stanovená pracovní smlouvou. Příjem před zdaněním a zaplacením povinných pojištění. Hrubý příjem nedostáváme, jeho výši můžeme dohledat na výplatní pásce, kde jsou uvedeny všechny složky mzdy.
unikátní osmimístné identifikační číslo, které slouží k prokazování identity FOP, PO při komunikaci s úřady. J
investormůže být banka, investiční společnost, ale i fyzická osoba, která chce zhodnotit své volné finanční prostředky
jedntatelje statutárním orgánem s.r.o., vede společnost a jedná jejím jménem.
k.s.Komanditní společnost. Druh PO založené za účelem zisku.
kapitálfinance/prostředky, které jsme již dříve uspořili a můžeme je použít k rozjezdu/rozvoji podnikání, pro dosažení dalšího zisku.
kód ZPkaždá zdravotní pojišťovna má přidelen třímístný kód pro snazší identifikaci
kontrolní hlášeníje daňový výkaz sloužící k odhalování daňových podvodů
konzultantzaměstnanec, který zná velmi podrobně dané odvětví, analyzuje požadavky klienta a navrhuje optimalizace procesů.
leasingdruh úvěru, kdy si od společnosti danou věc pouze zapůjčíme a teprve po splacení její hodnoty je naše
managerřídící pracovník, odborník ve své profesi, vede projekty, vede tým lidí, vyhledává příležitosti
mateřská dovolenáobdobí dovolené, která je poskytována rodiči zaměstnavatelem po předem stanovenou dobu. V době této dovolené stát vyplácí rodiči peněžitou pomoc v mateřství tzv. mateřskou.
motivační dopisprůvodním dopisem, který zaměstnavatel požaduje jako součást výběrového řízení.
mzdová složka popis z čeho se skládá mzda
nemocenská dávkaje podpora vyplácená při nemoci. Má na ni nárok každý, kdo odvádí zdravotní pojištění.
obchodní rejstříke veřejně k dispozici, je to “seznam”, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, např. firma, sídlo, předmět podnikání.
obratmnožství přijatých financí za účetní období. Například u prodejce jsou to všechny peníze, které mu zákazníci zaplatili za zboží. Často se používá i termín tržby nebo příjmy.
obratmnožství finančích prostředků, které jsou přijaté v rámci hospodaření
odchod dohodouukončení pracovního poměru dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ke konkrétnímu dni písemnou formou.
POprávnická osoba, pojem používaný pro označení právních subjektů. Právnická osoba vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nejčastěji firma, podnik nebo organizace, která na trhu vystupuje, ale je někým zastoupena - právníkem, ředitelem, mluvčím atd.Za PO jednají např. statutární orgány nebo jednatelé. Například škola je PO ale ředitel školy je FO. Může uzavírat smlouvy, žádat o úvěry.
podnikatelský plánbyznys model má velkou řadu definic. Je dokumentem popisující stav a podstatu podnikání. Pomáhá při třídění myšlenek a stanovování priorit. Strukturu podnikatelského plánu si můžeš prohlédnout zde.
podnikatelský účetspecifický druh účtu určen pro FOP nebo PO. Jeho zřízení není povinné.
podnikatelský úvěrpůjčka, která je poskytována podnikateli FOP, PO
podpora v nezaměstnanostidávka, která je poskytována FO, kteří jsou bez práce v předchozích dvou letech alespoň 12 měsíců odváděli řádně soc.pojištění. Vyplácí ji úřad práce.
pracovní dobadoba jež zaěstnanec stráví na pracovišti, nebo na zaměstnavatelem určném místě výkonem práce. Její délka nesmí dle Zákoníku práce přesáhnout 40 hodin týdně.
pracovní pohovorsetkání uchazeče o zaměstnání s budoucím zaměstnavatelem. Většinou probíhá osobně.
pracovní smlouvaprávní dokument, který se před nástupem do zaměstnání uzavírá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem písemně.
pracovní smlouvasmluvní vztah uzavřený mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
příjmový dokladpotvrzení, které se vydává při zaplacení. Mádvě části, jedna zůstává u obchodníka, ten ji zakládá do účetnictví a druhá se vydává zákazníkovi.
příjmypřijaté platby, peněžní částky. Jsou součástí evidence v účetnictví
rodičovská dovolenánepřítomnost na pracovišti z důvodu péče o dítě do 4 let, která je poskytována rodiči zaměstnavatelem na jeho žád V době této dovolené stát vyplácí rodiči peněžitou pomoc v mateřství tzv. mateřskou.
s.r.o.společnost s ručením omezeným. Druh PO založené za účelem zisku.
senior managervyšší manager, který se více orientuje na klientské portfolio a vyhledává skryté příležitosti
sleva na daničástka, na jejíž odečet od daně má FO nárok . Slev na dani je velké množství, například sleva na studenta, na manžela/manželku, na dítě atd.
smlouva o dílosmlouva, jehož předmětem je zhotovení, oprava nebo služba. Smluvními stranami jsou objednatel a zhotovitel. Objednatel se zavazuje zboží zaplatit a převzít a zhotovitel vyrobit,
sociální pojištění je daň, ze které se vyplácí nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti, důchody atd.
sociální pojištění je daň, ze které se vyplácí nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti, důchody atd.
společníkvlastník, nebo spoluvlastník s.r.o. Rozsah povinností společníků se řídí výší majetkového podílu ve společnosti.
statutární orgánje osoba nebo osoby, které mají právo jednat jménem právnické osoby
stravenkapoukázka k platbě za jídlo, druh ceniny. Benefit, jež poskytují zaměstnavatelé zaměstnancům v podobě příspěvku na stravu.
superhrubá mzdačástka, která je součtem hrubého příjmu a sociálního a zdravotního pojištění, které platí firma/zaměstnavatel
tržbyfinanční prostředky přijaté určitým obchodníkem v určité provozovně za určité období za prodané služby nebo produkty
účetní závěrkasoubor všech finančních výkazů, které podnikatel sestavuje za dané účetní období ke konkrétnímu datu tzv. rozvahovému dni. Výkazy vypovídají o celkovém hospodaření.
účetnictvíevidence příjmů a výdajů. Povinnost vést účetnictví má každý FOP a PO od vzniku podnikání až do jeho zániku.
Účetnictvíevidence příjmů, výdajů. Povinnost vést účetnictví má každý od vzniku podnikání až do jeho zániku.
úřad práceúřad, jehož hlavní činností je poskytování informací z trhu práce, evidování nezaměstnaných, vyplácení podpor v nezaměstnanosti a další.
v.o.s.veřejná obchodní společnost. Druh PO založené za účelem zisku.
vedlejší předmět podnikáníspecifikování doplňkové/vedlejší činnosti, v níž podniká. Tato činnost není pro FOP hlavním zdrojem příjmu, může být zaměstnán nebo v invalidním důchodu apod.
vyměřovací základsoučet příjmů z výdělečné činnosti, z nichž se vypočítává daň z příjmu
výplatní páskadokument, kde jsou všechny potřebné údaje ohledně mzdy a dovolené, které se váží k aktuálně uplynulému měsíci.
výpověďjednostranné ukončení pracovního poměru. Může ji podat jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel vždy písemnou formou v souladu s ustanovením Zákoníku práce.
výsledovkazázanm o zisku a ztrátě, ukazuje výsledek hospodaření za dané období. Povinná součást účetní závěrky.
Základ pro výpočet daněsoučet příjmů z výdělečné činnosti, z nichž se vypočítává daň z příjmu
záloha daně z příjmupředběžná platba daně před koncem zúštovacího období. Její výše a frekvence se vypočítává zcela individuálně
záloha soc. a zdrav.poj.částka, která se odvádí ze mzdy v pravidelných intervalech a předem definované výši.
závazkyvztahy mezi dlužníky a věřiteli. Živnostník má závazky vůči klientům (vykonat smluvenou službu), zaměstnancům (vyplácet mzdy) atd.
zdaňovací obdobíobdobí, za které se odvádí daně a je vystavováno daňové přiznání. Většinou to bývá kalenářní rok.
zdravotní pojištění je daň, která slouží pro případ nemoci, kdy je polatníkovi hrazena zdravotnická péče.
zdravotní pojištění je daň, která slouží pro případ nemoci, kdy je polatníkovi hrazena zdravotnická péče.
ziskrozdíl mezi výnosy a náklady. Vytváření zisku je hlavním cílem podnikání.
ZPzdravotní pojišťovna
ztrátaopak zisku, záporný rozdíl mezi výnosy a náklady
živnostje podnikatelská činost vykonávaná fyzickou osobou vlastním jménem za účelem dosažení zisku
živnostenský rejstříkje veřejným informačním systémem, ve kterém jsou údaje o podnikajících osobách. Obsahuje základní informace ke každému z nich, např. jméno, předmět podnikání, datum vzniku, sídlo provozovny atd.
životopisdokument, který shrnuje studium, nabyté zkušenosti a dovednosti žadatele o práci