Učitelé a rodiče
Slovníček III
acount manager zaměstnanec, většinou finanční instituce, který je zodpovědný za jednání s konkrétním klientem
akcie druh cenného papíru, jež potvrzuje, že majitel je akcionář, z jejich vlastnictví vyplývá např. podíl na zisku společnosti vyplácením tzv. dividend, hlasovací právo na valné hromadě atd.
akcionář ten, kdo vložil určitý podíl, kapitál do akciové společnosti, a stal se tak majitelem akcií
analýza trhu průzkum trhu - konkurence - se většinou provádí v počátcích podnikání, aby se zjistil prostor a možnosti pro úspěšnost produktu/služby, k analýze existuje velké množství metodik a lze oslovit i profesionální společnosti
asistent ten, kdo zpracovává podklady pro svého nadřízeného, očekává se, že se bude dále vzdělávat a získávat rozhled
benefit výhoda
cashflow jsou finanční toky za určité období, laicky řečeno se hovoří o částce peněz, která "přiteče" dovnitř a ven, znalost těchto dat je důležitá jak ve firmě, tak např. při sestavování rodinného rozpočtu
České účetní standard dokument, jež definuje jakým způsobem vést účetnictví a jaké položky je povinnost zaznamenávat, vydává Ministerstvo financí
čistá mzda skutečná mzda po odečtení všech odvodů, kterou zaměstnanec obdrží
ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení, vyplácí důchody a nemocenské dávky
daň z příjmu daň, kterou odvádí každá FO nebo PO, její výše je určená výší příjmu nebo zisku
daň z příjmu poplatek všech výdělečně činných osob do státního rozpočtu, základem daně jsou příjmy poplatníka, její výše je 15% u FO a 19% u PO
daňová evidence zjednodušené účetnictví, daňová evidence slouží jako podklad pro výpočet daní
daňové přiznání občan, FO nebo PO podává formulář v němž přiznává své příjmy podléhající dani
daňový poradce osoba, která poskytuje FO nebo PO daňové poradenství za předem smluvenou odměnu, nejznámější podoba je podání daňového přiznání
datová schránka elektronické úložiště, prostřednictvím něhož lze posílat různé dokumenty, žádosti atd. elektronickou formou bez potřeby dalšího ověřování identifikace
Devizový trh trh, kde se směňují zahraniční měny mezi sebou
dividenda podíl na zisku, nejčastěji z akcií, který je vyplacený akcionáři
dluhopis druh cenného papíru, na jehož základě má být vlastníkovi dluhopisu ve stanoveném limitu splacena sjednaná částka se všemi předem určenými podmínkami
dovolená dovolená nepřítomnost zaměstnance v práci, její délka je upravována zákoníkem práce, nejznámější druhy jsou dovolená na zotavenou, mateřská a rodičovská dovolená
DPČ dohoda o pracovní činnosti, zvláštní druh pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
DPP dohoda o provedení práce - vhodnější pro činnost jednorázového charakteru
evidence uchazečů o zaměstnání přehled FO, kteří hledají zaměstnání, spravuje ho Úřad práce ve svém územním celku
fakturace je druh účtu za odvedenou práci nebo prodané zboží
fixační období doba, po kterou je úrok nastaven (fixován) na určitou hodnotu, v průběhu této doby nemůžeš ani ty ani banka výši úroku změnit
FO fyzická osoba, každý člověk, který má svá práva a povinnosti, fyzická osoba se stává právně způsobilou dovršením 18 let věku, poté může uzavírat smlouvy, půjčovat si peníze od banky atd.
FOP fyzická osoba podnikatel je označení pro podnikající osobu, je zapsána v obchodním rejstříku
hlavní předmět podnikání specifikování hlavní činnosti, v níž podniká, tato činnost je pro FOP hlavním zdrojem příjmu, není nikde jinde zaměstnán
HPP hlavní pracovní poměr
hrubá mzda mzda stanovená pracovní smlouvou, příjem před zdaněním a zaplacením povinných pojištění
unikátní osmimístné identifikační číslo, které slouží k prokazování identity FOP, PO při komunikaci s úřady
insolvenční rejstřík veřejný seznam, kde jsou uvedeny všechny FO i PO, které procházejí insolvenčním řízením. Na stránkách https://isir.justice.cz/isir/common/index.do si každý může ověřit solventnost konkrétních osob či firem.
insolvenční řízení proces, ve kterém se projednává fáze úpadku FO i PO a stanovují se podmínky oddlužení, např. výše splátek apod.
investor může být banka, investiční společnost, ale i fyzická osoba, která chce zhodnotit své volné finanční prostředky
jedntatel je statutárním orgánem s.r.o., vede společnost a jedná jejím jménem
k.s. komanditní společnost, druh PO založené za účelem zisku
kapitál finance/prostředky, které jsme již dříve uspořili a můžeme je použít k rozjezdu/rozvoji podnikání, pro dosažení dalšího zisku
Kapitálový trh trh, kde se obchoduje s dluhopisy a akciemi
kauce dočasná platba, která pronajímateli zajišťuje určité nároky vůči nájemci, např. kdyby nájemce v bytě něco poškodil nebo nezaplatil doplatky některých služeb (elektřina, plyn, internet)
kód ZP každá zdravotní pojišťovna má přidelen třímístný kód pro snazší identifikaci
komodita/y zboží, se kterým se na trhu obchoduje bez rozdílu v kvalitě, jedná se o suroviny, materiály a zemědělské produkty
Komoditní trh trh, kde se obchoduje s různými surovinami, zemědělskými produkty nebo nemovitostmi
kontrolní hlášení je daňový výkaz sloužící k odhalování daňových podvodů
konverze převod měny z jedné do druhé
konzultant zaměstnanec, který zná velmi podrobně dané odvětví, analyzuje požadavky klienta a navrhuje optimalizace procesů
Kryptoměny digitální typ měny, která je tvořena elektronicky, jejím nejznámějším zástupcem je Bitcoin
leasing druh úvěru, kdy si od společnosti danou věc pouze zapůjčíme a teprve po splacení její hodnoty je naše
léčebné výlohy veškeré náklady zaplacené v souvislosti s provedením nutné léčby
manager řídící pracovník, odborník ve své profesi, vede projekty, vede tým lidí, vyhledává příležitosti
mateřská dovolená období dovolené, která je poskytována rodiči zaměstnavatelem po předem stanovenou dobu, v době této dovolené stát vyplácí rodiči peněžitou pomoc v mateřství, tzv. mateřskou
motivační dopis průvodní dopis, který zaměstnavatel požaduje jako součást výběrového řízení
mzdová složka popis z čeho se skládá mzda
nemocenská dávka podpora vyplácená při nemoci, má na ni nárok každý, kdo odvádí zdravotní pojištění
obchodní rejstřík “seznam”, který je veřejně k dispozici a do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, např. firma, sídlo, předmět podnikání
obrat množství přijatých financí za účetní období, např. u prodejce jsou to všechny peníze, které mu zákazníci zaplatili za zboží, často se používá i termín tržby nebo příjmy
obrat množství finančích prostředků, které jsou přijaté v rámci hospodaření
odchod dohodou ukončení pracovního poměru dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ke konkrétnímu dni písemnou formou
osobní bankrot neboli oddlužení je situace, kdy se všechny závazky dlužníka sloučí do jednoho závazku a dlužník je splácí v jedné vypočítané splátce. Poté, co řádně v průběhu následujících pěti let splatí 30% závazků, je mu zbylých 70% odpuštěno. Osobní bankrot mohou vyhlástit všichni mimo právnických osob.
Peněžní trh trh, kde se nabízejí a půjčují finance s krátkou dobou splatnosti do 1 roku
PO právnická osoba, pojem používaný pro označení právních subjektů. Právnická osoba vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nejčastěji firma, podnik nebo organizace, která na trhu vystupuje, ale je někým zastoupena - právníkem, ředitelem, mluvčím atd. Za PO jednají např. statutární orgány nebo jednatelé. Například škola je PO, ale ředitel školy je FO. Může uzavírat smlouvy, žádat o úvěry.
podílový fond prostředek k realizaci investic, můžeme si ho představit jako skupinu, soubor investic, je jich mnoho druhů, např. akciové, dluhopisové atd.
podnikatelský plán neboli byznys model má velkou řadu definic, je dokumentem popisující stav a podstatu podnikání, pomáhá při třídění myšlenek a stanovování priorit
podnikatelský účet specifický druh účtu určen pro FOP nebo PO
podnikatelský úvěr půjčka, která je poskytována podnikateli FOP, PO
podpora v nezaměstnanosti dávka, která je poskytována FO, kteří jsou bez práce a v předchozích dvou letech alespoň 12 měsíců odváděli řádně soc.pojištění
pojistná ochrana rozsah pojistného krytí, který je dán množstvím pojištěných rizik
pojistné plnění finanční částka, která je vyplacena v případě pojistné události
pracovní doba doba, kterou zaměstnanec stráví na pracovišti nebo na zaměstnavatelem určném místě výkonu práce, její délka nesmí dle Zákoníku práce přesáhnout 40 hodin týdně
pracovní pohovor setkání uchazeče o zaměstnání s budoucím zaměstnavatelem
pracovní smlouva právní dokument, který se před nástupem do zaměstnání uzavírá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem písemně
pracovní smlouva smluvní vztah uzavřený mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
překlenovací úvěr tzv. meziúvěr, který lze použít tehdy, pokud například nesplňuješ podmínky pro řádný úvěr ze stavebního spoření
příjmový doklad potvrzení, které se vydává při zaplacení, má dvě části, jedna zůstává u obchodníka, ten ji zakládá do účetnictví, a druhá se vydává zákazníkovi
příjmy přijaté platby, peněžní částky, které jsou součástí evidence v účetnictví
připojištění rozšíření základního pojištění o další rizika
rodičovská dovolená nepřítomnost na pracovišti z důvodu péče o dítě do 4 let, která je poskytována rodiči zaměstnavatelem na jeho žádost, v době této dovolené stát vyplácí rodiči peněžitou pomoc, tzv. rodičovskou
RPSN roční procentní sazba nákladů, částka, která ukazuje, kolik tě bude úvěr průměrně za rok stát i se všemi poplatky a dalšími náklady, které poskytovateli zaplatíš
s.r.o. společnost s ručením omezeným, druh PO založené za účelem zisku
senior manager vyšší manager, který se více orientuje na klientské portfolio a vyhledává skryté příležitosti
sleva na dani částka, na jejíž odečet od daně má FO nárok, slev na dani je velké množství, například sleva na studenta, na manžela/manželku, na dítě atd.
smlouva o dílo smlouva, jehož předmětem je zhotovení, oprava nebo služba, smluvními stranami jsou objednatel a zhotovitel, objednatel se zavazuje zboží zaplatit a převzít a zhotovitel vyrobit
sociální pojištění daň, ze které se vyplácí nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti, důchody atd.
sociální pojištění je daň, ze které se vyplácí nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti, důchody atd.
společník vlastník, nebo spoluvlastník s.r.o., rozsah povinností společníků se řídí výší majetkového podílu ve společnosti
spoluúčast forma podílu pojištěného na pojistné události, o danou částku se snižuje pojistné plnění
statutární orgán je osoba nebo osoby, které mají právo jednat jménem právnické osoby
stavební spoření spoření, které ti umožní získat peníze na stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti
stravenka poukázka k platbě za jídlo, druh ceniny, benefit, jež poskytují zaměstnavatelé zaměstnancům v podobě příspěvku na stravu
superhrubá mzda částka, která je součtem hrubého příjmu a sociálního a zdravotního pojištění, které platí zaměstnavatel
transakce výměna zboží nebo služby za peníze
tržby finanční prostředky přijaté určitým obchodníkem v určité provozovně za určité období za prodané služby nebo produkty
účetní závěrka soubor všech finančních výkazů, které podnikatel sestavuje za dané účetní období ke konkrétnímu datu, tzv. rozvahovému dni, výkazy vypovídají o celkovém hospodaření
účetnictví evidence příjmů a výdajů, povinnost vést účetnictví má každý FOP a PO od vzniku podnikání až do jeho zániku
úroková sazba procenta z částky úvěru, která instituci zaplatíš za rok
úřad práce úřad, jehož hlavní činností je poskytování informací z trhu práce, evidování nezaměstnaných, vyplácení podpor v nezaměstnanosti a další
v.o.s. veřejná obchodní společnost, druh PO založené za účelem zisku
vedlejší předmět podnikání specifikování doplňkové/vedlejší činnosti, v níž podniká, tato činnost není pro FOP hlavním zdrojem příjmu, může být zaměstnán nebo v invalidním důchodu apod.
vyměřovací základ součet příjmů z výdělečné činnosti, z nichž se vypočítává daň z příjmu
výplatní páska dokument, kde jsou všechny potřebné údaje ohledně mzdy a dovolené, které se váží k aktuálně uplynulému měsíci
výpověď jednostranné ukončení pracovního poměru, může ji podat zaměstnanec i zaměstnavatel vždy písemnou formou v souladu s ustanovením Zákoníku práce
výsledovka zázanam o zisku a ztrátě, ukazuje výsledek hospodaření za dané období, povinná součást účetní závěrky
základ pro výpočet daně součet příjmů z výdělečné činnosti, z nichž se vypočítává daň z příjmu
záloha daně z příjmu předběžná platba daně před koncem zúčtovacího období, její výše a frekvence se vypočítává zcela individuálně
záloha soc. a zdrav.poj. částka, která se odvádí ze mzdy v pravidelných intervalech a předem definované výši
závazky vztahy mezi dlužníky a věřiteli, živnostník má závazky vůči klientům (vykonat smluvenou službu), zaměstnancům (vyplácet mzdy) atd.
zdaňovací období období, za které se odvádí daně a je vystavováno daňové přiznání, většinou to bývá kalenářní rok
zdravotní pojištění daň, která slouží pro případ nemoci, kdy je polatníkovi hrazena zdravotnická péče.
zdravotní pojištění je daň, která slouží pro případ nemoci, kdy je polatníkovi hrazena zdravotnická péče
zisk rozdíl mezi výnosy a náklady, vytváření zisku je hlavním cílem podnikání
ZP zdravotní pojišťovna
ztráta opak zisku, záporný rozdíl mezi výnosy a náklady
živnost je podnikatelská činost vykonávaná fyzickou osobou vlastním jménem za účelem dosažení zisku
živnostenský rejstřík je veřejným informačním systémem, ve kterém jsou údaje o podnikajících osobách, obsahuje základní informace ke každému z nich, např. jméno, předmět podnikání, datum vzniku, sídlo provozovny atd.
životopis dokument, který shrnuje studium, nabyté zkušenosti a dovednosti žadatele o práci