Co je co? aneb Slovníček III

acount managerzaměstnanec, většinou finanční instituce, který je zodpovědný za jednání s konkrétním klientem
akciedruh cenného papíru, jež potvrzuje, že majitel je akcionář, z jejich vlastnictví vyplývá např. podíl na zisku společnosti vyplácením tzv. dividend, hlasovací právo na valné hromadě atd.
akcionářten, kdo vložil určitý podíl, kapitál do akciové společnosti, a stal se tak majitelem akcií
analýza trhuprůzkum trhu - konkurence - se většinou provádí v počátcích podnikání, aby se zjistil prostor a možnosti pro úspěšnost produktu/služby, k analýze existuje velké množství metodik a lze oslovit i profesionální společnosti
asistentten, kdo zpracovává podklady pro svého nadřízeného, očekává se, že se bude dále vzdělávat a získávat rozhled
benefitvýhoda
cashflowjsou finanční toky za určité období, laicky řečeno se hovoří o částce peněz, která "přiteče" dovnitř a ven, znalost těchto dat je důležitá jak ve firmě, tak např. při sestavování rodinného rozpočtu
České účetní standarddokument, jež definuje jakým způsobem vést účetnictví a jaké položky je povinnost zaznamenávat, vydává Ministerstvo financí
čistá mzdaskutečná mzda po odečtení všech odvodů, kterou zaměstnanec obdrží
ČSSZČeská správa sociálního zabezpečení, vyplácí důchody a nemocenské dávky
daň z příjmudaň, kterou odvádí každá FO nebo PO, její výše je určená výší příjmu nebo zisku
daň z příjmupoplatek všech výdělečně činných osob do státního rozpočtu, základem daně jsou příjmy poplatníka, její výše je 15% u FO a 19% u PO
daňová evidencezjednodušené účetnictví, daňová evidence slouží jako podklad pro výpočet daní
daňové přiznáníobčan, FO nebo PO podává formulář v němž přiznává své příjmy podléhající dani
daňový poradceosoba, která poskytuje FO nebo PO daňové poradenství za předem smluvenou odměnu, nejznámější podoba je podání daňového přiznání
datová schránkaelektronické úložiště, prostřednictvím něhož lze posílat různé dokumenty, žádosti atd. elektronickou formou bez potřeby dalšího ověřování identifikace
Devizový trhtrh, kde se směňují zahraniční měny mezi sebou
dividendapodíl na zisku, nejčastěji z akcií, který je vyplacený akcionáři
dluhopisdruh cenného papíru, na jehož základě má být vlastníkovi dluhopisu ve stanoveném limitu splacena sjednaná částka se všemi předem určenými podmínkami
dovolenádovolená nepřítomnost zaměstnance v práci, její délka je upravována zákoníkem práce, nejznámější druhy jsou dovolená na zotavenou, mateřská a rodičovská dovolená
DPČdohoda o pracovní činnosti, zvláštní druh pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
DPPdohoda o provedení práce - vhodnější pro činnost jednorázového charakteru
evidence uchazečů o zaměstnánípřehled FO, kteří hledají zaměstnání, spravuje ho Úřad práce ve svém územním celku
fakturaceje druh účtu za odvedenou práci nebo prodané zboží
fixační obdobídoba, po kterou je úrok nastaven (fixován) na určitou hodnotu, v průběhu této doby nemůžeš ani ty ani banka výši úroku změnit
FOfyzická osoba, každý člověk, který má svá práva a povinnosti, fyzická osoba se stává právně způsobilou dovršením 18 let věku, poté může uzavírat smlouvy, půjčovat si peníze od banky atd.
FOPfyzická osoba podnikatel je označení pro podnikající osobu, je zapsána v obchodním rejstříku
hlavní předmět podnikáníspecifikování hlavní činnosti, v níž podniká, tato činnost je pro FOP hlavním zdrojem příjmu, není nikde jinde zaměstnán
HPPhlavní pracovní poměr
hrubá mzdamzda stanovená pracovní smlouvou, příjem před zdaněním a zaplacením povinných pojištění
unikátní osmimístné identifikační číslo, které slouží k prokazování identity FOP, PO při komunikaci s úřady
insolvenční rejstříkveřejný seznam, kde jsou uvedeny všechny FO i PO, které procházejí insolvenčním řízením. Na stránkách https://isir.justice.cz/isir/common/index.do si každý může ověřit solventnost konkrétních osob či firem.
insolvenční řízeníproces, ve kterém se projednává fáze úpadku FO i PO a stanovují se podmínky oddlužení, např. výše splátek apod.
investormůže být banka, investiční společnost, ale i fyzická osoba, která chce zhodnotit své volné finanční prostředky
jedntatelje statutárním orgánem s.r.o., vede společnost a jedná jejím jménem
k.s.komanditní společnost, druh PO založené za účelem zisku
kapitálfinance/prostředky, které jsme již dříve uspořili a můžeme je použít k rozjezdu/rozvoji podnikání, pro dosažení dalšího zisku
Kapitálový trhtrh, kde se obchoduje s dluhopisy a akciemi
kaucedočasná platba, která pronajímateli zajišťuje určité nároky vůči nájemci, např. kdyby nájemce v bytě něco poškodil nebo nezaplatil doplatky některých služeb (elektřina, plyn, internet)
kód ZPkaždá zdravotní pojišťovna má přidelen třímístný kód pro snazší identifikaci
komodita/yzboží, se kterým se na trhu obchoduje bez rozdílu v kvalitě, jedná se o suroviny, materiály a zemědělské produkty
Komoditní trhtrh, kde se obchoduje s různými surovinami, zemědělskými produkty nebo nemovitostmi
kontrolní hlášeníje daňový výkaz sloužící k odhalování daňových podvodů
konverzepřevod měny z jedné do druhé
konzultantzaměstnanec, který zná velmi podrobně dané odvětví, analyzuje požadavky klienta a navrhuje optimalizace procesů
Kryptoměnydigitální typ měny, která je tvořena elektronicky, jejím nejznámějším zástupcem je Bitcoin
leasingdruh úvěru, kdy si od společnosti danou věc pouze zapůjčíme a teprve po splacení její hodnoty je naše
léčebné výlohyveškeré náklady zaplacené v souvislosti s provedením nutné léčby
managerřídící pracovník, odborník ve své profesi, vede projekty, vede tým lidí, vyhledává příležitosti
mateřská dovolenáobdobí dovolené, která je poskytována rodiči zaměstnavatelem po předem stanovenou dobu, v době této dovolené stát vyplácí rodiči peněžitou pomoc v mateřství, tzv. mateřskou
motivační dopisprůvodní dopis, který zaměstnavatel požaduje jako součást výběrového řízení
mzdová složka popis z čeho se skládá mzda
nemocenská dávkapodpora vyplácená při nemoci, má na ni nárok každý, kdo odvádí zdravotní pojištění
obchodní rejstřík“seznam”, který je veřejně k dispozici a do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, např. firma, sídlo, předmět podnikání
obratmnožství přijatých financí za účetní období, např. u prodejce jsou to všechny peníze, které mu zákazníci zaplatili za zboží, často se používá i termín tržby nebo příjmy
obratmnožství finančích prostředků, které jsou přijaté v rámci hospodaření
odchod dohodouukončení pracovního poměru dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ke konkrétnímu dni písemnou formou
osobní bankrotneboli oddlužení je situace, kdy se všechny závazky dlužníka sloučí do jednoho závazku a dlužník je splácí v jedné vypočítané splátce. Poté, co řádně v průběhu následujících pěti let splatí 30% závazků, je mu zbylých 70% odpuštěno. Osobní bankrot mohou vyhlástit všichni mimo právnických osob.
Peněžní trhtrh, kde se nabízejí a půjčují finance s krátkou dobou splatnosti do 1 roku
POprávnická osoba, pojem používaný pro označení právních subjektů. Právnická osoba vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nejčastěji firma, podnik nebo organizace, která na trhu vystupuje, ale je někým zastoupena - právníkem, ředitelem, mluvčím atd. Za PO jednají např. statutární orgány nebo jednatelé. Například škola je PO, ale ředitel školy je FO. Může uzavírat smlouvy, žádat o úvěry.
podílový fondprostředek k realizaci investic, můžeme si ho představit jako skupinu, soubor investic, je jich mnoho druhů, např. akciové, dluhopisové atd.
podnikatelský plánneboli byznys model má velkou řadu definic, je dokumentem popisující stav a podstatu podnikání, pomáhá při třídění myšlenek a stanovování priorit
podnikatelský účetspecifický druh účtu určen pro FOP nebo PO
podnikatelský úvěrpůjčka, která je poskytována podnikateli FOP, PO
podpora v nezaměstnanostidávka, která je poskytována FO, kteří jsou bez práce a v předchozích dvou letech alespoň 12 měsíců odváděli řádně soc.pojištění
pojistná ochranarozsah pojistného krytí, který je dán množstvím pojištěných rizik
pojistné plněnífinanční částka, která je vyplacena v případě pojistné události
pracovní dobadoba, kterou zaměstnanec stráví na pracovišti nebo na zaměstnavatelem určném místě výkonu práce, její délka nesmí dle Zákoníku práce přesáhnout 40 hodin týdně
pracovní pohovorsetkání uchazeče o zaměstnání s budoucím zaměstnavatelem
pracovní smlouvaprávní dokument, který se před nástupem do zaměstnání uzavírá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem písemně
pracovní smlouvasmluvní vztah uzavřený mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
překlenovací úvěr tzv. meziúvěr, který lze použít tehdy, pokud například nesplňuješ podmínky pro řádný úvěr ze stavebního spoření
příjmový dokladpotvrzení, které se vydává při zaplacení, má dvě části, jedna zůstává u obchodníka, ten ji zakládá do účetnictví, a druhá se vydává zákazníkovi
příjmypřijaté platby, peněžní částky, které jsou součástí evidence v účetnictví
připojištěnírozšíření základního pojištění o další rizika
rodičovská dovolenánepřítomnost na pracovišti z důvodu péče o dítě do 4 let, která je poskytována rodiči zaměstnavatelem na jeho žádost, v době této dovolené stát vyplácí rodiči peněžitou pomoc, tzv. rodičovskou
RPSNroční procentní sazba nákladů, částka, která ukazuje, kolik tě bude úvěr průměrně za rok stát i se všemi poplatky a dalšími náklady, které poskytovateli zaplatíš
s.r.o.společnost s ručením omezeným, druh PO založené za účelem zisku
senior managervyšší manager, který se více orientuje na klientské portfolio a vyhledává skryté příležitosti
sleva na daničástka, na jejíž odečet od daně má FO nárok, slev na dani je velké množství, například sleva na studenta, na manžela/manželku, na dítě atd.
smlouva o dílosmlouva, jehož předmětem je zhotovení, oprava nebo služba, smluvními stranami jsou objednatel a zhotovitel, objednatel se zavazuje zboží zaplatit a převzít a zhotovitel vyrobit
sociální pojištěnídaň, ze které se vyplácí nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti, důchody atd.
sociální pojištění je daň, ze které se vyplácí nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti, důchody atd.
společníkvlastník, nebo spoluvlastník s.r.o., rozsah povinností společníků se řídí výší majetkového podílu ve společnosti
spoluúčastforma podílu pojištěného na pojistné události, o danou částku se snižuje pojistné plnění
statutární orgánje osoba nebo osoby, které mají právo jednat jménem právnické osoby
stavební spořeníspoření, které ti umožní získat peníze na stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti
stravenkapoukázka k platbě za jídlo, druh ceniny, benefit, jež poskytují zaměstnavatelé zaměstnancům v podobě příspěvku na stravu
superhrubá mzdačástka, která je součtem hrubého příjmu a sociálního a zdravotního pojištění, které platí zaměstnavatel
transakcevýměna zboží nebo služby za peníze
tržbyfinanční prostředky přijaté určitým obchodníkem v určité provozovně za určité období za prodané služby nebo produkty
účetní závěrkasoubor všech finančních výkazů, které podnikatel sestavuje za dané účetní období ke konkrétnímu datu, tzv. rozvahovému dni, výkazy vypovídají o celkovém hospodaření
účetnictvíevidence příjmů a výdajů, povinnost vést účetnictví má každý FOP a PO od vzniku podnikání až do jeho zániku
úroková sazbaprocenta z částky úvěru, která instituci zaplatíš za rok
úřad práceúřad, jehož hlavní činností je poskytování informací z trhu práce, evidování nezaměstnaných, vyplácení podpor v nezaměstnanosti a další
v.o.s.veřejná obchodní společnost, druh PO založené za účelem zisku
vedlejší předmět podnikáníspecifikování doplňkové/vedlejší činnosti, v níž podniká, tato činnost není pro FOP hlavním zdrojem příjmu, může být zaměstnán nebo v invalidním důchodu apod.
vyměřovací základsoučet příjmů z výdělečné činnosti, z nichž se vypočítává daň z příjmu
výplatní páskadokument, kde jsou všechny potřebné údaje ohledně mzdy a dovolené, které se váží k aktuálně uplynulému měsíci
výpověďjednostranné ukončení pracovního poměru, může ji podat zaměstnanec i zaměstnavatel vždy písemnou formou v souladu s ustanovením Zákoníku práce
výsledovkazázanam o zisku a ztrátě, ukazuje výsledek hospodaření za dané období, povinná součást účetní závěrky
základ pro výpočet daněsoučet příjmů z výdělečné činnosti, z nichž se vypočítává daň z příjmu
záloha daně z příjmupředběžná platba daně před koncem zúčtovacího období, její výše a frekvence se vypočítává zcela individuálně
záloha soc. a zdrav.poj.částka, která se odvádí ze mzdy v pravidelných intervalech a předem definované výši
závazkyvztahy mezi dlužníky a věřiteli, živnostník má závazky vůči klientům (vykonat smluvenou službu), zaměstnancům (vyplácet mzdy) atd.
zdaňovací obdobíobdobí, za které se odvádí daně a je vystavováno daňové přiznání, většinou to bývá kalenářní rok
zdravotní pojištěnídaň, která slouží pro případ nemoci, kdy je polatníkovi hrazena zdravotnická péče.
zdravotní pojištění je daň, která slouží pro případ nemoci, kdy je polatníkovi hrazena zdravotnická péče
ziskrozdíl mezi výnosy a náklady, vytváření zisku je hlavním cílem podnikání
ZPzdravotní pojišťovna
ztrátaopak zisku, záporný rozdíl mezi výnosy a náklady
živnostje podnikatelská činost vykonávaná fyzickou osobou vlastním jménem za účelem dosažení zisku
živnostenský rejstříkje veřejným informačním systémem, ve kterém jsou údaje o podnikajících osobách, obsahuje základní informace ke každému z nich, např. jméno, předmět podnikání, datum vzniku, sídlo provozovny atd.
životopisdokument, který shrnuje studium, nabyté zkušenosti a dovednosti žadatele o práci